Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
40 3 k novým žádostem a k prodloužení a uzavření nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 3. prosince 2018
41 3 k aktualizaci nájemních smluv k bytům v Praze 2, Šafaříkova 10 a Ječná 29 3. prosince 2018
42 3 k prodeji bytové jednotky 1462/2, schválenému usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 433 ze dne 17. 9. 2018 3. prosince 2018
43 3 k uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (Slovenská č. p. 1163, k. ú. Vinohrady, obec Praha) 3. prosince 2018
44 3 k podání výpovědi nájemci nebytových prostor v Havlíčkových sadech 3. prosince 2018
45 3 k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 225, Anglická 18 a bytu v domě čp. 523, Lípová 13 v Praze 2 3. prosince 2018
46 3 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (okolí Grotty a fontány) společnosti Roadrunner, s. r. o. z důvodu natáčení reklamního spotu a umístění filmové techniky. 3. prosince 2018
47 3 k velikonočním trhům na náměstí Míru v letech 2020 až 2024 3. prosince 2018
48 3 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0100/OIV na veřejnou zakázku "Sady Svatopluka Čecha - úprava cestní sítě" 3. prosince 2018
49 3 ke zrušení a zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby" 3. prosince 2018
50 3 k výběru dodavatele na zakázku malého rozsahu OI/2018/14 "Dodávka služeb bezpečnostního dohledu nad informačními systémy ÚMČ P2 (SOC) a rozšířeného odborného poradenství v oblasti GDPR ICT" 3. prosince 2018
51 3 k Pravidlům pro poskytování peněžitých plnění členům komisí Rady městské části Praha 2 a členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 2, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2 3. prosince 2018
52 3 k odvolání a jmenování člena správní rady Nadačního fondu Dvojka srdcem 3. prosince 2018
53 3 k mediální spolupráci v roce 2019 3. prosince 2018
54 3 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 v oblasti školství a k odměnám nepedagogických pracovníků základních škol zřízených městskou částí Praha 2 3. prosince 2018
55 3 k jednání s vlastníkem objektu a nemovitostí v Riegrových sadech se společností ZET-Invest s.r.o. 3. prosince 2018
56 3 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.) 3. prosince 2018
57 3 k volbě členů Kontrolního, Finančního a Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 3. prosince 2018
58 3 ke jmenování předsedy, členů a tajemníka bytové komise Rady městské části Praha 2 3. prosince 2018
59 3 ke jmenování předsedy, členů a tajemníka finanční komise Rady městské části Praha 2 3. prosince 2018
60 3 k programu, termínu a místu konání 1. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 3. prosince 2018
61 3 k pověření zástupců městské části Praha 2 k jednání se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 3. prosince 2018
62 3 k přiznání odměny ředitelce základní školy 3. prosince 2018
63 3 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol 3. prosince 2018
64 3 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol 3. prosince 2018
65 3 k aktualizaci Střednědobého výhledu hospodaření školských příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 2 na roky 2019 - 2021 3. prosince 2018
66 3 k aktualizaci Střednědobého výhledu hospodaření Novoměstské radnice, příspěvkové organizace a Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou na roky 2019 - 2021 3. prosince 2018
67 3 k otevření a vyklizení bytu v Praze 2, Štěpánská 1 3. prosince 2018
68 3 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Podskalská 8, Rubešova 1, Vinohradská 42, Slavíkova 1 3. prosince 2018
69 3 k uzavření Dohody o umožnění přístupu na pozemek za účelem odvozu komunálního odpadu 3. prosince 2018
12345...