Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
818 19 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 12 dne 20.9.2018 8. října 2018
819 19 k uzavření nájemní smlouvy k bytu v Praze 2, Sokolská 27 8. října 2018
820 19 k podání námitky proti usnesení Rady městské části Praha 2 č. 695 ze dne 27. 8. 2018 8. října 2018
821 19 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 68 dne 13.9.2018 8. října 2018
822 19 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 234 v Praze 2, Bělehradská 120 8. října 2018
823 19 k výpůjčce severní části nemovitosti parku Karlovo náměstí Novoměstské radnici, příspěvkové organizaci pro pořádání akce „Festival delikátních chutí“ 8. října 2018
824 19 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště" 8. října 2018
825 19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0143/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování půdní vestavby na části půdy - PD" 8. října 2018
826 19 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "ZŠ Štěpánská 8/1286 - havarijní oprava opěrné zdi" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 8. října 2018
827 19 k uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/04/03/006862/2018 z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb pro rok 2018 8. října 2018
828 19 k udělování souhlasů se zřízením zástavního práva 8. října 2018
829 19 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 8. října 2018
830 19 k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 8. října 2018
831 19 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 8. října 2018
832 19 k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemní komunikace - Den válečných veteránů 2018 8. října 2018
833 19 ke zveřejnění bytů ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - v tzv. aukci 8. října 2018
834 19 k umístění reklamní světelné výstrče na domě č.p. 1898 Václavská 9 8. října 2018
835 19 k pronájmu části nemovitosti parku Folimanka České televizi pro natáčení povídky "Nonstop lahůdky" 8. října 2018
836 19 ke zrušení a zahájení nového zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - PD na komplexní rekonstrukci pláště školy a přestavbu půdní vestavby" 8. října 2018
837 19 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 8. října 2018
838 19 k likvidaci majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 - školy a Novoměstská radnice 8. října 2018
839 19 k právním jednáním při správě bytového fondu 8. října 2018
840 19 k účetnímu odpisu pohledávek a závazků 8. října 2018
841 19 k poskytnutí individuální veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 8. října 2018
842 19 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů 8. října 2018
843 19 k poskytnutí slevy ze základního nájemného nájemci bytu v domě Dittrichova 1943/22, Praha 2 8. října 2018
844 19 k zastupování městské části Praha 2 ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 8. října 2018
845 19 k uzavření darovacích smluv s Gymnáziem Evolution, s.r.o. a panem Martinem Voráčem 8. října 2018
846 19 k pronájmu části nemovitosti pozemku parc. č. 4079/14, k.ú. Vinohrady (komunikace IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru) pro stávající stánek s květinami 8. října 2018
847 19 k pronájmu části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku ARA ART, z. s. pro pořádání výstavy „Galerie Phundrado vudar / Otevřené dveře“ 8. října 2018
12345...