Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
199 1 k výpovědi nájemní smlouvy z viničního sklípku 3. dubna 2019
156 7 ke zprávě Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha II, ke zprávě Městské policie Praha, Obvodního ředitelství městské policie Praha 2 a ke zprávě Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy stanice č. 1 se sídlem Praha 2 ul. Sokolská 62 o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 2 v roce 2018 1. dubna 2019
157 7 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 5 dne 14.3.2019 1. dubna 2019
158 7 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. I./2019 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - tzv. aukce, konané dne 18.3.2019 1. dubna 2019
159 7 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne 7.3.2019 1. dubna 2019
160 7 k umístění reklamního a informačního zařízení na fasádu domu Štěpánská 544/1 1. dubna 2019
161 7 k pronájmu jižní části nemovitosti parku Karlovo náměstí spolku Nerudný fest.cz pro pořádání akce "Mladí ladí jazz open-air" 1. dubna 2019
162 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru velvyslanectví Rumunska pro pořádání folklorního festivalu "Dny Rumunska v Praze" 1. dubna 2019
163 7 k uzavření Dohody o spolupráci při řešení programu Čistá dvojka se společností EKO-KOM, a.s. 1. dubna 2019
164 7 k výpůjčce části nemovitosti parku Folimanka České pirátské straně pro pořádání "Letního kina" 1. dubna 2019
165 7 k výběru dodavatele veřejné zakázky "Údržba závlahových systémů a vodních prvků na území městské části Praha 2" část 2 - údržba vodních prvků 1. dubna 2019
166 7 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Praha 2 - oprava chodníků" 1. dubna 2019
167 7 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S982/2018/0025/OMI-OSEM na veřejnou zakázku "Sekaninova 22/710 - výměna rozvodů ZTI" (Správa nemovitostí Praha 2, a.s.) 1. dubna 2019
168 7 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV, č. zhotovitele AQS/58/2017, na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště“ 1. dubna 2019
169 7 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o financování projektu "Vybudování nového zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v objektu MČ Praha 2 na adrese Na Rybníčku, Ječná 29/529, č. parcely 2165" v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 1. dubna 2019
170 7 k uzavření smluv o nájmu bytu zvláštního určení (byty v domech s pečovatelskou službou) 1. dubna 2019
171 7 k materiálu Koncepce protidrogové politiky a prevence kriminality městské části Praha 2 na období 2019 až 2022 1. dubna 2019
172 7 k pronájmu části nemovitosti pozemku parc č. 1447/2 k.ú. Nové Město a parc. č. 1023/5, k.ú. Vinohrady (Karlovské předmostí) společnosti AYRA Grip s.r.o. pro umístění zázemí při létání dronu s reklamním bannerem 1. dubna 2019
173 7 k uzavření smlouvy o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory 1. dubna 2019
174 7 k právním jednáním při správě bytového fondu 1. dubna 2019
175 7 k uzavření nové nájemní smlouvy s nájemcem nebytových prostor v domě čp. 1790 v Praze 2, Vinohradská 42 1. dubna 2019
176 7 k podnájmu části nebytových prostor v domě čp. 58 v Praze 2, Havlíčkovy sady 1. dubna 2019
177 7 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 1. dubna 2019
178 7 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2019 v oblasti životního prostředí (instalace kolotoče Čamrda na dětské hřiště v Havlíčkových sadech a instalace plotu kolem růžového záhonu v parku Sady Bratří Čapků) 1. dubna 2019
179 7 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru organizaci Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze pro pořádání akce "Jarmark u Ludmily" 1. dubna 2019
180 7 k uzavření nájemní smlouvy dle Pravidel pronájmu služebních bytů 1. dubna 2019
181 7 k uzavření a prodloužení nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 1. dubna 2019
182 7 ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Italská 7 1. dubna 2019
183 7 ke Smlouvě o zrušení a zřízení věcného břemene 1. dubna 2019
184 7 k Aktualizaci programu regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny městské části Praha 2 - 2019 1. dubna 2019
12345...