Usnesení Rady a Zastupitelstva 

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
490 12 ke jmenování ředitelky Mateřské školy "Trojlístek", Praha 2, Kladská 25 11. června 2018
491 12 k přiznání odměny řediteli Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 11. června 2018
492 12 k poskytnutí mimořádné odměny řediteli Novoměstské radnice, příspěvkové organizace 11. června 2018
493 12 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce a zástupkyni ředitelky Knihovny na Vinohradech, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou 11. června 2018
494 12 k poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 11. června 2018
495 12 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 8 dne 31.5.2018 11. června 2018
496 12 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Trojická 386/1, Praha 2 11. června 2018
497 12 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Ječná 2127/17, Praha 2 11. června 2018
498 12 k předložení nabídky možnosti koupě pozemku s bytovou jednotkou na adrese Rašínovo nábřeží 1781/64, Praha 2 11. června 2018
499 12 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 63 dne 17.5.2018 11. června 2018
500 12 k pronájmu části nemovitosti náměstí Míru Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic pro pořádání akce "Den větrné energetiky" 11. června 2018
501 12 k uzavření smlouvy o spolupořadatelství akce "Sportovně zábavný den pro děti a veřejnost" 11. června 2018
502 12 k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady (Viniční altán a parkové cesty) a k vydání povolení vjezdu společnosti Roadrunner s.r.o. pro natáčení reklamního spotu 11. června 2018
503 12 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Na Rybníčku - přemístění a rekonstrukce veřejného hřiště" a k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 11. června 2018
504 12 k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu "Na Libušince 3/83 - výměna ZTI a plynu - aktualizace projektové dokumentace" 11. června 2018
505 12 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S180/2018/0005/OIV na veřejnou zakázku "ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště" 11. června 2018
506 12 k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 11. června 2018
507 12 k navýšení kvóty služebních bytů pro pedagogické pracovníky 11. června 2018
508 12 k rozpočtovému opatření v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2018 (odbor majetku a investic) 11. června 2018
509 12 k prodloužení nájemních smluv k bytům za smluvní nájemné 11. června 2018
510 12 k právním jednáním při správě bytového a nebytového fondu 11. června 2018
511 12 k uzavření nájemních smluv dle Pravidel sociální bytové politiky 11. června 2018
512 12 k prodloužení nájemních smluv dle Pravidel pronájmu služebních bytů 11. června 2018
513 12 k rozšíření okruhu osob oprávněných žádat o odkup bytu v Praze 2, Trojická 1 a ke zrušení společného nájmu bytu v Praze 2, Na Slupi 12 11. června 2018
514 12 k uzavření nájemní smlouvy a dodatků k nájemním smlouvám k místnostem určeným k bydlení pedagogických pracovníků 11. června 2018
515 12 k záměru prodeje bytové jednotky v budově č. p. 287 stojící na pozemku parc. č. 1086 zaps. na LV 6960 a 6961 k. ú. Nové Město na adrese Karlovo náměstí 287/18, Praha 2 11. června 2018
516 12 k poskytnutí individuální veřejné finanční podpory pro Peace Run International z.s. 11. června 2018
517 12 k rozpočtovému opatření městské části Praha 2 na rok 2018 - odbor dopravy a územního rozvoje 11. června 2018
518 12 k uzavření smlouvy o povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady s Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. k zajištění cateringu pro společenské setkání klientů EGAP v Gröbeho vile. 11. června 2018
519 12 ke zveřejnění bytů ve veřejné soutěži o nájem obecních bytů za smluvní nájemné - v tzv. aukci 11. června 2018
12345...