Změna jména a příjmení

Žádost o změnu jména nebo příjmení se podává na matričním úřadě v místě  trvalého bydliště žadatele. Za nezletilé dítě podává žádost zákonný zástupce se souhlasem druhého rodiče a u osoby starší 15 let přiloží souhlas i této fyzické osoby, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení.  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo tehdy, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.  Fyzické osobě, která není občanem, lze povolit změnu jména nebo příjmení, jen má-li povolen trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí. Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého. Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení

Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

Do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství, může ten z manželů, který přijal příjmení druhého manžela, oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení. Toto oznámení lze učinit na kterémkoliv matričním úřadě. Po uplynutí této lhůty době se musí změna příjmení řešit formou podání žádosti o změnu příjmení na matričním úřadě, který je příslušný podle místa trvalého bydliště žadatele (správní poplatek 100,-  Kč).

Návrat na úvodní stránku matrik
Zveřejněno: 04.01.2010 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 13.08.2018 – webadmin@praha2.cz