ZÁSADY A POSTUP Rady městské části Praha 2 pro výběr nájemců místnosti k bydlení z řad pedagogických pracovníků

    Příloha k usnesení RMČ č. 782 dne 30.10.2012

>> žádost pedagogického pracovníka o pronájem místností k bydlení (*.doc, otevírá se do nového okna)

Zásady a postup Rady městské části Praha 2 pro výběr nájemců místnosti k bydlení z řad pedagogických pracovníků

schváleno Radou městské části Praha 2 usnesením č. 782 dne 30.10.2012    
 I.    Zásady výběru

1. Žadatel musí splňovat následující podmínky:

a)    musí být v pracovním poměru ke škole, předškolnímu nebo školskému zařízení
b)    nesmí být nájemcem ani vlastníkem jiného bytu či místnosti v Praze a okolí*
c)    doloží kladné vyjádření svých nadřízených včetně zdůvodnění jeho potřebnosti pro školu, předškolní či školské zařízení

2. Přednost mají žadatelé z jednotlivých subjektů v tomto pořadí:

a)    základní školy zřizované MČ Praha 2
b)    mateřské školy zřizované MČ Praha 2
c)    základní a mateřské školy nezřizované MČ Praha 2, střední a speciální školy na území MČ Praha 2
d)    školská zařízení na území MČ Praha 2

    Pořadí žadatelů z jednoho subjektu stanovuje ředitel.

 

II.    Postup

1.    Žádosti se podávají podle vzoru, který je k dispozici na odboru školství, na webových stránkách Úřadu městské části Praha 2 a v informační kanceláři tamtéž.

2.    Žádost obsahuje:

a)    základní údaje o žadateli, jeho kvalifikaci a aprobaci
b)    doporučení ředitele školy včetně zdůvodnění
c)    prohlášení žadatele, že není nájemcem ani vlastníkem jiného bytu či místnosti v Praze a okolí*

3.    Žádosti přijímá a úplnost údajů kontroluje odbor školství. Žádosti poté předkládá komisi pro výchovu a vzdělávání na jejím nejbližším jednání. V případě nedostatku volných místností navrhuje komisi pro výchovu a vzdělávání vhodného žadatele odbor školství.

4.    Žádosti schvaluje komise pro výchovu a vzdělávání. Schválený seznam žadatelů předá odbor školství odboru majetku a investic.

5.    Odbor majetku a investic vždy předkládá konkrétní nájemní smlouvu Radě městské části Praha 2 ke schválení a následně zajišťuje uzavření této smlouvy.

6.    Po uzavření smlouvy o této skutečnosti odbor majetku a investic informuje odbor školství.

 

III.    Doba trvání nájemní smlouvy

Nájemní smlouvy jsou ve všech případech uzavírány na dobu určitou vždy do 30. 6. kalendářního roku s možností opakovaného prodlužování o 1 rok po dobu trvání pracovního poměru k danému subjektu. V případě skončení pracovního poměru před sjednanou dobou nájmu, zaniká nájem místnosti k datu skončení pracovního poměru. Povinností ředitelů jednotlivých subjektů je oznámit neprodleně odboru školství, mládeže a tělovýchovy skončení pracovního poměru. Povinností nájemce je neprodleně oznámit tamtéž, zda se stal nájemcem nebo vlastníkem jiného bytu či místnosti k bydlení v Praze a okolí*.

Prodlužování nájemních smluv schvaluje Rada městské části Praha 2 na návrh odboru školství, mládeže a tělovýchovy, v případě, že se jedná o zaměstnance organizací zřizovaných městskou částí. V ostatních případech, prodlužování nájemních smluv schvaluje Rada městské části Praha 2 na návrh komise pro výchovu a vzdělávání.

 

IV.    Účinnost zásad a postupu

Tyto zásady a postupy nabývají platnosti a účinnosti 1.11.2012 a plně nahrazují Zásady a postup Rady městské části Praha 2 pro výběr nájemců místnosti k bydlení z řad pedagogických pracovníků schválené usnesením Rady městské části Praha 2 č. 425 dne 21.7.2009.

 

* tj. území pověřených obcí a obcí s rozšířenou působností přiléhajících    k hl.m. Praze

 

V Praze dne 19.10.2012

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 01.11.2012 – webadmin@praha2.cz