Vydávání občanských průkazů

náměstí Míru 600/20, Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, 236 044 104

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí, hala 038a vlevo, tel. 236 044 100, mob.: 724 060 194,
  e-mail: martin.libruska@praha2.cz

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek   07:30 - 16:00 
  pátek   07:30 - 13:00 


V Po, Út, St a Čt je poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, náměstí Míru 600/20 

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter


Odbavování klientů u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel


UPOZORNĚNÍ - změny od 1.7.2018

Dne 1.7.2018 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech,
která stanoví, že všechny občanské průkazy budou obsahovat kontaktní elektronický čip. Zda bude držitel občanského průkazu elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat a dojde tak k jeho aktivaci, je plně na jeho rozhodnutí.

Podrobnější informace k využití nových občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem naleznete zde (leták), zde (leták) nebo na portálu www.info.eidentita.cz/eOP.

V žádném případě NEBUDE DOCHÁZET K PLOŠNÉ VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip budou nadále platné až do doby v nich uvedené.

Od stejného data končí i možnost vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Uvedená novela naopak zavádí dvě nové zkrácené lhůty pro vydání nového občanského průkazu (za zvýšený správní poplatek), a sice do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů.

Občan může nově při podání žádosti o nový občanský průkaz uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového občanského průkazu.


Informační leták Ministerstva vnitra k občanským průkazům (změny od 1.7.2018)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co je to občanský průkaz
:


Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství ČR, jakož i další údaje v něm zapsané (např. rodinný stav nebo adresu místa trvalého pobytu).


Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území ČR, se trvalý pobyt do OP nezapisuje), datum skončení platnosti, číslo a datum vydání OP a označení úřadu, který jej vydal
 • rodinný stav nebo registrované partnerství se nezapisují, pokud občan sdělí, že si zapsání tohoto údaje do OP nepřeje
 • označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědecká hodnost se zapisují do OP na žádost občana. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud v OP zapsané neměl, je povinen předložit doklad o jejich získání. Pokud jde o titul nebo hodnost získanou v zahraničí, je občan povinen předložit doklad o uznání vzdělání a příslušného titulu či hodnosti v ČR. Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části OP zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíší.

Jaké údaje se do občanského průkazu již nezapisují:

Do OP nelze zapisovat jméno, příjmení a rodné číslo manžela, partnera (registrované partnerství) ani nezletilého dítěte (dětí).


Kdo je povinen mít občanský průkaz:

 • občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Jaké další osoby mohou mít občanský průkaz:

 • občan, jehož svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu
 • občan mladší 15 let
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR

Typy občanských průkazů:

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
  (vydává se pouze občanům bezprostředně po nabytí státního občanství nebo v souvislosti s výkonem volebního práva)

Jak a kde žádat o občanský průkaz:

Předložit potřebné doklady a požádat o OP může občan osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo svého trvalého pobytu), v hlavním městě Praze u úřadů městských částí Praha 1 - 22 a v případě OP vydávaných ve zkrácených lhůtách také na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác (metro C - stanice Pražského povstání).

O vydání OP lze požádat také v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři za těchto podmínek:
 • lze použít digitalizovanou fotografii občana a jeho podpis z evidence dokladů, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok od jejich pořízení a nedošlo k podstatné změně podoby občana

 • žádost se zasílá prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem

Každý, kdo žádá o vydání OP, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání OP občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana i vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování.

Informace k možnému pořizování fotografií mimo úřad profesionálním fotografem naleznete zde.


Jaké doklady je třeba předložit k žádosti o občanský průkaz:
(viz níže k jednotlivým případům)

 • doklady potřebné k vydání OP musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii
 • cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak
 • předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné
 • předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak; vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR

  1) VYDÁNÍ 1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU 

  a) občanovi mladšímu 15 let
 • o vydání OP žádá jeho zákonný zástupce

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první OP, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas dítěte nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu dítěte)
 • zákonný zástupce je povinen prokázat svoji totožnost

  b) občanovi po dovršení věku 15 let

 • o vydání prvního OP žádá sám občan, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let; nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech

  K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu občana)

  c) občanovi po nabytí státního občanství ČR, občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR nebo občanovi po ukončení
      trvalého pobytu v cizině

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán OP

  d) občanovi, jehož svéprávnost je omezena rozhodnutím soudu

 • o vydání OP žádá opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být OP vydán

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • OP opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj OP a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu


  2) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan může podat žádost o vydání nového OP ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti původního OP, bez nutnosti platit za vydání OP správní poplatek.

 K žádosti je třeba předložit: 

 • dosavadní OP
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  3) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO SKONČENÍ PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP. Nedodržení této povinnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • dosavadní OP a další platný doklad totožnosti (např. rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  4) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ PŮVODNÍHO 

Občan je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik (odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR); občan obdrží tzv. potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti 2 měsíce; toto potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje OP.

Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či zneužití) OP oznámil. Nedodržení těchto povinností je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.

 K žádosti je třeba předložit:

 • rodný list nebo platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz
 • potvrzení o občanském průkazu
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

  5) VÝMĚNA OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY 

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a skončí jim platnost OP, si mohou požádat o vydání nového OP až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny OP, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání OP, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu OP po skončení jeho platnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Zákon o občanských průkazech neumožňuje podání žádosti o vydání OP ani převzetí vyhotoveného OP na zastupitelském úřadu v zahraničí. Občan si může také požádat o vydání OP při návštěvě ČR. Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území ČR nemají povinnost mít OP.

Převzetí občanského průkazu:

Hotový OP vydaný ve lhůtě do 30 dnů převezme občan osobně u úřadu, který uvedl v žádosti, jinak je povinen OP převzít u úřadu, u kterého podal žádost. OP vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác. OP vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Po prokázání totožnosti občan zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v OP, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu (v případě, že si elektronickou identitu v něm obsaženou aktivuje), zadá bezpečnostní osobní kód (vždy) a potvrdí svým podpisem převzetí OP. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání OP.

Občan může při převzetí OP nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK) pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

Informace k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK),
který se zadává i tehdy, pokud občan nechce elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat, naleznete zde.

Informace k zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým osobním kódům naleznete zde.

Za občana mladšího 15 let přebírá OP zákonný zástupce, příp. pěstoun, nebo osoba, které byl nezletilý občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení, které pečuje o nezletilého občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, přebírá OP opatrovník. Převzít OP za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.  


Lhůta pro vydání občanského průkazu:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, o takový OP lze požádat také ve zkrácených lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů
 • OP bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti

Doba platnosti občanského průkazu:

 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 10 let při vydání občanovi staršímu 15 let
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 5 let při vydání občanovi mladšímu 15 let
 • OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 35 let při vydání občanovi staršímu 70 let
 • OP bez strojově čitelných údajů vydaného v souvislosti s výkonem volebního práva - 1 měsíc
 • OP bez strojově čitelných údajů vydaného bezprostředně po nabytí státního občanství - 3 měsíce

Skončení platnosti občanského průkazu:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 • ohlášením nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo právní mocí rozhodnutí soudu o prohlášení občana za mrtvého
 • nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ukončením trvalého pobytu na území ČR
 • rozhodnutím o skončení jeho platnosti, jestliže je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost, nebo jestliže OP obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo jestliže u občana došlo k podstatné změně podoby

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v OP není důvodem pro skončení platnosti OP. Skončením platnosti OP končí platnost elektronického čipu.


Platnost starých typů občanských průkazů:

 • OP vydané do 30. dubna 1993, v nichž není vyznačeno státní občanství ČR, pozbyly platnosti dnem 31. prosince 2001
 • OP bez strojově čitelných údajů (tj. všechny typy kromě OP zelené barvy), vydané do 31. 12. 2003, pozbyly platnosti
 • výjimkou jsou OP občanů narozených před 1. lednem 1936, pokud je v nich vyznačeno, že doba platnosti OP je bez omezení a státní občanství ČR; tyto zůstávají i nadále v platnosti a povinnost výměny za nový OP se na ně nevztahuje.

Správní poplatky na úseku občanských průkazů:

 • 1.000 Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový OP lze převzít pouze u MV ČR)
 • 500 Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový OP lze převzít
  pouze u MV ČR)
 • 500 Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 300 Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 200 Kč za vydání OP z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního OP
 • 100 Kč při převzetí OP u úřadu, který občan uvedl v žádosti (u jiného, než u kterého o OP požádal)
 • 100 Kč za vydání nového OP za OP poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za OP obsahující neoprávněně provedené zápisy
 • 100 Kč za vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce
 • 100 Kč za vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 •   50 Kč za vydání OP občanu mladšímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů
 • 100 Kč za odblokování elektronické identifikace OP 
 • v ostatních případech je vydání OP bezplatné

Dovolujeme si upozornit, že správní poplatky lze u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel platit pouze v hotovosti.


Možnost použití občanského průkazu jako cestovního dokladu, při překračování státních hranic:

 • k překročení hranice se všemi členskými státy EU
 • k překročení hranice i některých dalších států, které nejsou členy EU:
  • Island
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Švýcarsko
  • Albánská republika
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Makedonská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Moldavská republika (pouze OP se strojově čitelnými údaji)
  • Srbská republika
K překračování státních hranic lze jako cestovního dokladu použít všechny typy OP (s výjimkou uvedenou výše), bez ohledu na to, jestli je cestování uskutečňováno pozemními dopravními prostředky nebo letecky. Cestovat na OP mohou i občané mladší 15 let.

Nedoporučujeme však používat k cestám OP typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. lednem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat OP s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v OP při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti OP anebo za jeho poškození.

Cestujeme - informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí


Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 02.10.2013 – ondrej.jicha@praha2.cz   |   Aktualizováno: 02.07.2018 – martin.libruska@praha2.cz