Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev městské části Praha 2 a hlavního města Prahy

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018 vyhlášeny volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí, tedy i do Zastupitelstva městské části Praha 2. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 5. a 6. října 2018. Hlasování bude probíhat v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. od 8:00 do 14:00 hodin; případné II. kolo voleb do Senátu bude probíhat v pátek 12. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

rozhodnutí prezidenta republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v Praze 2 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 26, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Vinohrady a k. ú. Nusle (volební okrsky č. 2001 až 2031 a část volebního okrsku č. 2032 patřící do k. ú. Nusle).

INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5 a 6. října 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb.

Možnost použití voličského průkazu je dosti omezená, jelikož volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad městské části Praha 2 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 26 s trvalým pobytem v Praze 2 k. ú. Vinohrady a k. ú. Nusle​.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 28. září 2018.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č. 114, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 3. října 2018 do 16:00 hodin.

žádost o voličský průkaz

Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 2 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se volič může zúčastnit hlasování pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů podle místa svého trvalého pobytu. Voličské průkazy se pro tento druh voleb nevydávají.

PRÁVO VOLIT
Kromě státních občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí také státní občané ostatních členských států Evropské unie, kteří alespoň ve 2. den voleb dosáhnou věku 18 let a jsou v příslušné obci (městské části) přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu; komunálních voleb se mohou zúčastnit, pokud ve lhůtě do 3. 10. 2018 do 16:00 hodin podají žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů u příslušného obecního úřadu v místě, kde jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu. Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá, nemůže se hlasování v těchto volbách zúčastnit. U Úřadu městské části Praha 2 lze žádost podat u odboru správních agend v kanceláři č. 114, 1. patro, tel. 236 044 313.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 – tel.: 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 114, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

DALŠÍ INFORMACE K VOLBÁM:

svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

protokol o vylosování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volby do Senátu, volební obvod 26 se sídlem Praha 2

protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku - volby do Zastupitelstva městské části Praha 2


informace o počtu a sídle volebních okrsků


učení počtu zvláštních oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků

rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany ANO 2011
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Česká pirátská strana
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany DVOJKA SOBĚ - koalice Strany zelených, KDU-ČSL, ČSSD a nezávislých kandidátů
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Komunistická strana Čech a Moravy
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občané za spokojené bydlení (OSB)
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Občanská demokratická strana
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany SVOBODNÍ A STAROSTOVÉ PRO PRAHU
rozhodnutí k škrtnutí kandidáta na kandidátní listině SVOBODNÍ A STAROSTOVÉ PRO PRAHU
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Starostové a nezávislí
rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany TOP 09

rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci ANO 2011
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Komunistická strana Čech a Moravy
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Libor Michálek - senátor, který plní sliby
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Marek Hilšer do Senátu
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Občanská demokratická strana
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Pro Prahu
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Strana zelených
rozhodnutí o registraci přihlášky k registraci Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Ministerstvo vnitra - informace o způsobu hlasování, podmínkách kandidatury apod.

Český statistický úřad - výsledky voleb

Tento článek byl vyvěšen dne 18. 6. 2018 a bude průběžně aktualizován 
Ondřej Jícha, odbor správních agend