Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnost dne 1. 1. 2013, uložila v § 9a orgánům sociálně-právní ochrany povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou kritéria určující úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality dle zákona č. 359/1999 Sb. obsahují: principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko – provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Zákonem stanovená povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany vešla v platnost od 1. 1. 2015. Obsah standardů je vymezen v příloze č. 1 prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb.

Standard č. 1 upravuje místní a časovou dostupnost výkonu sociálně-právní ochrany na území správního obvodu, zahrnuje informace o přehledu pracovníků a pracovnic, jejich zastupitelnosti a způsobu zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě. Kompletní znění standardu naleznete zde.

Správní obvod OSPOD Praha 2 je rozdělen dle ulic a specializací pracovníků či pracovnic OSPOD. Jmenný seznam pracovníků a pracovnic OSPOD včetně kontaktů na ně a vymezení obvodu, v kterém působí, naleznete zde. Informace o obvodu pracovníka najdete poté, co kliknete na jeho jméno.

Standard č. 2 upravuje požadavky na prostředí a podmínky k poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu jsou popsány prostory, v nichž je sociálně-právní ochrana poskytována, materiální vybavení pracoviště vč. pravidel jeho využívání, dále způsob a formy ochrany pracovníků.

Standard č. 3 upravuje informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vč. přehledu postupů a pravidel vytvořených za účelem naplnění jednotlivých kriterií standardů.

Standard č. 4 upravuje personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu je popsána organizační struktura OSPOD Praha 2, pracovní profily jednotlivých pracovních pozic, přehled o aktuálním a potřebném počtu pracovníků OSPOD, přehled oprávnění a povinností k jednotlivým pracovním pozicím pracovníků a pracovnic zařazených do OSPOD Praha 2.

Standard č. 5 upravuje přijímání a zaškolování pracovníků a pracovnic OSPOD Praha 2.

Standard č. 6 upravuje profesní rozvoj pracovníků a pracovnic OSPOD Praha 2, zajištění jejich průběžného vzdělávání zaměřeného na rozšíření odborné kvalifikace.

Standard č. 7 upravuje problematiku prevence ve správním obvodu OSPOD Praha 2 a preventivní aktivity OSPOD, včetně informací o pravidlech spolupráce organizací a subjektů působících v rámci MČ Praha 2, se zaměřením na děti a mládež. Kompletní znění standardu naleznete zde.

Standard č. 8: upravuje postupy OSPOD při přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu, včetně pravidel postupu k přijímání a evidenci jednotlivých případů OSPOD a pravidel přidělování případů konkrétnímu koordinátorovi případu.

Standard č. 9: upravuje postupy při vedení jednání s klienty, vyhodnocování a sestavování individuálního plánu ochrany dítěte, včetně dodržování základních principů výkonu sociálně-právní ochrany a zajištění služeb potřebných pro jednání s osobami se specifickými potřebami.

Standard č. 10: upravuje postupy při kontrole případů.

Standard č. 11: definuje rizikové a nouzové situace, včetně postupu pracovníků při jejich řešení.

Standard č. 12: upravuje pravidla vedení dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně pravidel pro nahlížení do spisové dokumentace. Kompletní znění standardu naleznete zde.

Standard č. 13: upravuje postup při vyřizování stížností a pravidla pro jejich podávání. Kompletní znění standardu naleznete zde.

Standard č. 14: se zabývá návazností výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, se kterými OSPOD Praha 2 nejčastěji spolupracuje.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD ÚMČ Praha 2 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučení metodicky a kontrolně nadřízeného správního orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy.

Kompletní standardy v písemné podobě jsou dostupné u vedoucí humanitního odboru a u vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Zveřejněno: 18.11.2015 – webadmin@praha2.cz