Program 10. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

 

10. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 

starostka městské části Praha 2 svolává

10. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 pondělí 21. 11. 2016 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

 

Program:

 

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 

  1. k odvolání a volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
  2. ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců Novoměstské radnice, samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
  3. k prodeji bytových jednotek č. 2014/11 a č. 2014/14 v budově č. p. 2014 stojící na pozemku parc. č. 1025, zaps. na LV 6406, k. ú. Nové Město na adrese Masarykovo nábřeží 2, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  4. k prodeji bytových jednotek č. 1204/7, č. 1204/11 a č. 1204/12 v budově č. p. 1204 stojící na pozemku parc. č. 531, zaps. na LV 13843, k. ú. Vinohrady na adrese Římská 37, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  5. k prodeji bytových jednotek č. 1805/2 a č. 1805/6 v budově č. p. 1805 stojící na pozemku parc. č. 1742, zaps. na LV 6405, k. ú. Nové Město na adrese Sokolská 26, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  6. k prodeji bytové jednotky č. 36/4 v budově č. p. 36 stojící na pozemku parc. č. 2191, zaps. na LV 13837, k. ú. Vinohrady na adrese Italská 25, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  7. k prodeji id. 1/2 pozemku parc. č. 2323 a id. 1/2 pozemku parc. č. 2324, k. ú. Vinohrady pod dříve prodaným bytovým domem Na Švihance 1605/10, Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  8. k odkupu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 pozemku parc. č. 1235 a pozemku parc. č. 1236, jehož součástí je stavba č. p. 358, vše v k.ú. Vinohrady, obec Praha (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
  9. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

10. k žádosti bývalého nájemce bytu v domě čp. 264 v Praze 2, Na Zbořenci 7 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

11. ke splátkovým dohodám č. 19/2016 a 21/2016 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)

12. ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)

13. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 

 

 

 

 

Zasedání je veřejné

Zveřejněno: 06.06.2017 – webadmin@praha2.cz