Přehled předpisů nejčastěji používaných na úseku matriční činnosti

na úseku matriční činnosti:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,
  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
  a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon
  o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


Všechny výše uvedené zákonné normy jsou v návštěvních hodinách pro veřejnost ÚMČ Praha 2 občanům k nahlédnutí v odboru matrik, nám. Míru 20.


Návrat na stránku Odbor matrik

 

 

Zveřejněno: 26.02.2009 – support@publix.cz