Ohlašování tombol a turnajů malého rozsahu

Vyřizuje: Ing. Tereza Štaflová

Při vyřizování této agendy ÚMČ Praha 2 postupuje dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (hmotněprávní předpis) – dále jen „zákon o hazardních hrách“. Z hlediska procesního postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tombola (§ 61 – 63 zákona o hazardních hrách):

 • Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Tyto tikety lze prodávat a výhry vydávat pouze v den a na místě slosování.
 • Úhrnná cena výher musí být v rozsahu 40 – 80 % herní jistiny. Herní jistinou se rozumí počet vydaných sázkových tiketů vynásobený cenou jednoho tiketu (např. 500 losů po 20,- Kč – herní jistina je 10 000,- Kč). Pravděpodobnost výhry v tombole nesmí být nižší než 1:200.

K organizaci tomboly:

 • Provozovatel tomboly (§ 6 odst. 1 a 2 zákona o hazardních hrách):

(1) Provozovatelem hazardní hry, s výjimkou turnaje malého rozsahu, může být pouze

a) Česká republika,

b) právnická osoba, která má

1. sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

2. organizační strukturu s řádným, průhledným a uceleným vymezením působností a rozhodovacích pravomocí,

3. zřízenou dozorčí radu, správní radu nebo jiný obdobný kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán"),

4. vlastní zdroje v minimální výši 2 000 000 EUR,

5. průhledný a nezávadný původ zdrojů,

6. průhlednou vlastnickou strukturu, ze které je zřejmé, kdo je jejím skutečným majitelem podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel"), a

7. věcné, personální a organizační předpoklady potřebné pro výkon činnosti v rozsahu, v jakém hodlá provozovat hazardní hry.

(2) Provozovatelem tomboly může být i jiná právnická osoba než podle odstavce 1, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 • Slosování tomboly (§ 63 zákona o hazardních hrách) se provádí veřejně za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem. Provozovatele tomboly je povinen bezodkladně vyhotovit zápis s uvedením místa a data konání tomboly, seznamu přijatých vkladů a seznamu vydaných výher. Opis zápisu je provozovatel povinen do 20 dnů ode dne konání tomboly zaslat Úřadu městské části Praha 2, odd. správy a vymáhání místních poplatků, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

 

Turnaj malého rozsahu (§ 64 zákona o hazardních hrách):

 • Provozovatelem turnaje malého rozsahu (§ 6 odst. 3 zákona o hazardních hrách) může být pouze právnická osoba,

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání, a

c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

 • Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen (min. 3, max. 90). Úhrnný vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500,- Kč za 24 hodin. Provozovatel nesmí na výhrách vyplatit více než 95 % procent z úhrnné výše všech vkladů.
 • Provozovatele turnaje je povinen bezodkladně vyhotovit zápis s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků vč. jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji. Opis zápisu je provozovatel povinen do 20 dnů ode dne konání turnaje zaslat Úřadu městské části Praha 2, odd. správy a vymáhání místních poplatků, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

Ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu:

Tombola s herní jistinou do 100 000,- Kč se neohlašuje (§ 105 zákona o hazardních hrách).

Hazardní hry se ohlašují Úřadu městské části Praha 2, odd. správy a vymáhání místních poplatků, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

U tombol s herní jistinou nad 100 000,- Kč a u všech turnajů malého rozsahu musí ohlášení kromě obecných náležitostí dle správního řádu obsahovat (§ 107 zákona o hazardních hrách):

 • název a popis ohlašované hazardní hry
 • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem
 • herní plán
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

Za každou jednotlivou hru se podává samostatné ohlášení.

V souladu s ust. § 108 zákona o hazardních hrách může Úřad městské části Praha 2 provozování ohlašované hry zakázat, pokud nejsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem o hazardních hrách.

Zveřejněno: 27.01.2017 – webadmin@praha2.cz