Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení školství, mládeže a tělovýchovy (OŠ - OŠMT)
sídlo: nám. Míru 20, 6. patro

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis probíhá v období od 1. do 30. dubna. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým (internetové stránky a budova školy, úřední deska městské části, Noviny Prahy 2). Termíny zápisu na školní rok 2019/2020 v jednotlivých školách budou upřesněny. Zákonní zástupci dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a alespoň jeden z nich občanský průkaz. 


Zápis do školní družiny a školního klubu

Zápis do školní družiny nebo školního klubu probíhá po zahájení školního roku v základní škole, kde žák plní povinnou školní docházku.


Zápis do mateřské školy

Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (viz zápis do ZŠ). Termín zápisu na školní rok 2019/2020 bude stanoven. Přihlášku obdrží zákonní zástupci v každé mateřské škole. Před zápisem jsou v Novinách Prahy 2 zveřejněny charakteristiky jednotlivých škol včetně kontaktů. Informace k docházce dítěte, jehož rodič pobírá rodičovský příspěvek naleznete na odkazu: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-aktualizace-k

Školské obvody mateřských škol

Stravování v mateřské škole

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno ve škole, stravovalo vždy.


Úplata za předškolní vzdělávání, ve školní družině a školním klubu (tzv. školné)

Výši úplaty stanovuje ředitel školy. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitel podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). O snížení nebo prominutí úplaty ve školní družině a školním klubu rozhoduje ředitel podle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.


Úplata za školní stravování

Zákonní zástupci dětí a žáků hradí náklady na potraviny. Městská část hradí náklady na věcnou režii (tzn. náklady na tepelnou energii, vodu, údržbu, opravy, nákup vybavení a strojů).


Stížnosti
Stížnosti na provoz škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 2 doporučujeme nejdříve řešit s ředitelem daného zařízení. V případě nespokojenosti, lze stížnost podat na ÚMČ Praha 2, OŠ, nám. Míru 20.


Školské obvody základních škol
viz Obecně závazná vyhláška od 1. 4. 2019


Školské rady

Při všech základních školách zřízovaných MČ Praha 2 fungují školské rady, které spolupracují s vedením školy, zřizovatelem i veřejností. 


Prostory ve školách
Vedení školy stanoví podmínky pro propůjčení/pronajmutí prostoru v dané škole.


Provoz na hřištích u základních škol v mimoškolní době

Výběr z platné školské legislativy:

 

 • zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • zákon č. 131/2000 S., o hlavním městě Praze
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky  závažných
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • (k nahlédnutí na OŠ ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 6. patro, dveře č. 612, vždy v po a stř 7:30 - 17:30 hod.)

 

JménoFunkceTelefonE-mail
Hainzová Petra M.A. vedoucí odboru 236 044 162 petra.hainzova@praha2.cz
Kholová Dita DiS. referentka - volný čas, granty 236 044 188 dita.kholova@praha2.cz
Lišková Ivana referentka - ekonomka 236 044 159 ivana.liskova@praha2.cz
Paulů Jana Bc., Dis. referentka - metodička 236 044 189 jana.paulu@praha2.cz
Stránská Hana Bc. referentka - ekonomka 236 044 191 hana.stranska@praha2.cz
Švihovec Petr referent - technik 236 044 224 petr.svihovec@praha2.cz
Zveřejněno: 03.12.2013 – support@publix.cz