Matrika úmrtí

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), 1. patro, kancelář č. 107

návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa  8:00–12:00   13:00–17:30

matrikářka:


Úmrtí rodinného příslušníka
Po úmrtí osoby obdrží pozůstalý od lékaře, popřípadě od Policie ČR písemné oznámení o úmrtí. S tímto oznámením, občanským průkazem zemřelého a s jeho matričními doklady, zajistí objednavatel pohřbu v Pohřební službě den a způsob pohřbu a zároveň zde také sdělí adresu, na kterou mu má být úmrtní list zemřelého zaslán nebo oznámí, že si ho vyzvedne na matričním úřadě osobně.

Doklady potřebné pro vydání úmrtního listu

  • rodný list
  • oddací list (pokud byl stav zemřelé osoby ženatý či vdaná)
  • občanský průkaz zemřelého, v případě úmrtí cizího státního příslušníka pas či průkaz k povolení pobytu

 

Případ ztráty či odcizení úmrtního listu
Úmrtní list se vydává na matričním úřadě v místě úmrtí. Žádost lze podat osobně nebo ji lze zaslat poštou na adresu matričního úřadu. Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100,- Kč v hotovosti.

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu z matriky Prahy 2 lze podat nejen v hlavní budově Úřadu MČ Praha 2 na nám. Míru 20 na oddělení matrik, ale také v informační kanceláři našeho úřadu v Nuslích, Jaromírova 23.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Matriční události (narození, sňatky, úmrtí), které se staly na území celé Prahy v letech 1900–1949, jsou zapsány v matričních knihách uložených u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, o duplikáty matričních dokladů  z uvedených ročníků je nutno žádat matriku tohoto úřadu.

SPRÁVNÍ POPLATKY:

  • 100,- Kč v hotovosti (duplikát pro použití v tuzemsku i cizině) 

Návrat na úvodní stránku matrik

 

Zveřejněno: 29.01.2019 – webadmin@praha2.cz   |   Aktualizováno: 29.01.2019 – webadmin@praha2.cz