Matrika narození

pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), 1. patro, kanceláře č.110–112
návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa  8:00–12:00   13:00–17:30

Pracovnice matriky narození mají agendu rozdělenu podle počátečních písmen rodného příjmení občanů:

Zápis do rodné matriky a vydání rodného listu
Zápis do matriční knihy narození se provádí na základě hlášení o narození dítěte a následně se vydává rodný list. Doporučujeme s sebou do porodnice vzít matriční doklady: pokud je matka vdaná – oddací list, pokud je matka svobodná – rodný list, pokud je matka rozvedená (či vdova) – rozvodový rozsudek (či úmrtní list). Pokud již máte, vezměte s sebou také vyplněný a podepsaný dotazník o jménu či jménech pro dítě, popř. jej obdržíte k vyplnění v porodnici. V případě, že jste určovali otcovství souhlasným prohlášením již před narozením dítěte, vezměte s sebou také toto prohlášení. Tyto doklady budete odevzdávat pracovnici porodnice, která je následně doručí na matriku narození ÚMČ Praha 2, kde si budete vyzvedávat rodný list dítěte.

Souhlasné prohlášení o určení otcovství
Souhlasné prohlášení o určení otcovství lze učinit na kterékoliv matrice nebo u soudu, a to jak před narozením, tak i po narození dítěte. Souhlasné prohlášení se sepíše za přítomnosti obou rodičů, matka dítěte může být: svobodná, rozvedená či vdova, ale od zániku manželství musí uplynout lhůta 300 dnů, aby bylo možno toto prohlášení sepsat.  Pokud se dítě narodí v průběhu této lhůty a matka je rozvedená nebo je vdova, má se dle zákona za to, že otcem dítěte je bývalý manžel matky. Stejně tak, pokud se dítě narodí za trvání manželství, nelze sepsat souhlasné prohlášení s biologickým otcem, má se dle zákona za to, že otcem dítěte je manžel matky.

Jméno
Dítěti mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká, či jméno žijícího sourozence. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je nutno doložit doklad vydaný znalcem.

Příjmení
Dítěti se zapíše společné příjmení rodičů nebo, mají-li různá příjmení, zapíše se příjmení jednoho z nich určené dohodou při uzavření manželství. Dítěti, jehož rodiče nejsou spolu oddáni a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle dohody rodičů při určení otcovství. U dítěte staršího 15 let musí být připojen k dohodě jeho souhlas. Tuto dohodu nelze měnit.

Případ ztráty či odcizení rodného listu
Rodný list se vydává na matričním úřadě v místě narození. Žádost lze podat osobně nebo ji lze zaslat poštou na adresu matričního úřadu. Správní poplatek za vydání duplikátu matričního dokladu je 100,- Kč v hotovosti.

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu z matriky Prahy 2 lze podat nejen v hlavní budově Úřadu MČ Praha 2 na nám. Míru 20 na oddělení matrik, ale také v informační kanceláři našeho úřadu v Nuslích, Jaromírova 23.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Matriční události (sňatky, narození a úmrtí), které se staly na území celé Prahy v letech 1900–1949, jsou zapsány v matričních knihách, uložených u Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, o duplikáty matričních dokladů  z uvedených ročníků je nutno žádat na matrice tohoto úřadu.

 

Zveřejněno: 06.01.2014 – support@publix.cz   |   Aktualizováno: 07.01.2020 – webadmin@praha2.cz