Koaliční smlouva 2014-2018

Koaliční smlouva

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za Občanskou demokratickou stranu

(dále jen „zastupitelé za ODS“)

a

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za TOP 09

(dále jen „zastupitelé za TOP 09“)

a

Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva městské části Praha 2 za Občané za spokojené bydlení (OSB)

(dále jen „zastupitelé za OSB“)

na základě výsledků vycházejících z komunálních voleb do Zastupitelstva městské části Praha 2, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, ve snaze prosazovat ve volebním období 2014–2018 společné zájmy pro rozvoj městské části Praha 2 a kvality života jejích občanů, jako smluvní strany

uzavírají tuto koaliční smlouvu:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

1.Předmětem této smlouvy je

a.jasné a bezvýhradné vyjádření společného zájmu smluvních stran při prosazovaní programových priorit, které vyplývají z volebních programů smluvních stran

b.stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů městské části Praha 2

2.Cílem koaliční spolupráce je prosazování společných záměrů obsažených v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 2 (dále jen RMČ) a společný postup ve všech orgánech městské části Prahy 2.

3.Smluvní strany se zavazují vytvořit Programové prohlášení Rady městské části Praha 2 pro období 2014–2018 (dále Programové prohlášení) do 30. 1. 2015. Po schválení RMČ bude Programové prohlášení připojeno k této smlouvě formou přílohy, která se stane její nedílnou součástí.

Čl. II

Programové priority

Strany koalice konstatují, že nalezly potřebnou míru shody v hlavních bodech programů jednotlivých stran pro volební období 2014-2018. Koalice považuje za své priority:

1.Hospodárnost, nezadluženost a rozpočtovou odpovědnost s ohledem na dlouhodobé potřeby efektivní správy a rozvoje městské části Praha 2

Vyrovnané či přebytkové hospodaření. Odpovědné využití výnosů z prodeje domů a bytů především jako investic do rozvoje MČ v oblasti bydlení, sociální péče, školství a využití veřejného prostoru. Efektivní pronájmy nebytových prostor. Důsledné využití nástrojů pro zajištění úspor výdajů. Příprava a realizace investic na základě důkladné rozvahy i s ohledem na následnou údržbu a provoz. Posílení kontroly výdajů a kvality dodávek a služeb. Větší využití soutěžního prostředí včetně e-aukcí. Zohlednění předpokládaného vývoje dotací a příjmů MČ.

2.Efektivní, vstřícná a otevřená správa městské části a poskytování služeb občanům

Rozvoj nástrojů pro hospodaření a správu městské části pod kontrolou veřejnosti, zejména s využitím moderních technologií. Rozšíření portfolia informací zveřejňovaných nad rozsah požadovaný zákonem a v uživatelsky přívětivé podobě. Posílení veřejné diskuse a průběžná komunikace s občany. Rozšíření možností kontaktů veřejnosti s úřadem a poskytování on-line služeb. Využívání standardních nástrojů v oblasti kvality veřejné správy a jejich rozvoj.

3.Odpovědné postupy v oblasti správy a prodeje majetku

Pokračování prodeje domů a bytů podle současného seznamu vybraných domů. Přiblížení podmínek při prodeji po bytových jednotkách a prodeji celého domu, kdy jednou z možností je odkoupení bytových jednotek družstvem složeným z oprávněných nájemců. Rozbor nákladů, výnosů, realizovaných a plánovaných investic jak domů zařazených v seznamu k prodeji, tak i zbylých domů svěřených do správy MČ. Rozvaha potřebnosti finančních prostředků pro dlouhodobé vyrovnané hospodaření MČ. Vypracování koncepce obecního bydlení se zohledněním všech aspektů (včetně stabilizace dlouhodobých rezidentů a zajištění sociálních potřeb). Zpracování pasportu domů a bytů. Přehodnocení stávajícího systému správy majetku a navržení změny s cílem zvýšit efektivitu, kontrolu i součinnost s nájemníky. Pokračování prodeje pozemků pod dříve prodanými domy za oboustranně přijatelných podmínek s cílem dosažení požadavků NOZ. Usilování o změny v oblasti péče o majetek hl. m. Prahy na území MČ, který jí nebyl svěřen do správy.

4.Citlivé řešení oblasti bytové politiky

Při prodeji domů a bytů respektování nutnosti zachování domovního a bytového fondu ve správě MČ v přiměřeném rozsahu, zohledňujícím potřeby sociální, ekonomické i potřebnou stabilizaci rezidentů (podle koncepce obecního bydlení). Přehodnocení parametrů pravidel sociální bytové politiky s cílem zvýšit dostupnost sociálního bydlení. Zachování podmínek stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou pro stabilizaci současných nájemníků. Tzv. základní nájemné odstupňovat ve vazbě na lokalitu, umístění v domě, technický stav, hlukovou zátěž aj. Citlivě řešit změny nájemních smluv a přechody nájmů po zákonné dvouleté lhůtě, a to především u dlouhodobých rezidentů, kteří řádně plní své povinnosti, za účelem jejich stabilizace. Uskutečnit pronájem prázdných bytů formou aukcí se zvýhodněním rezidentů Prahy 2.

5.Kvalita životního prostředí a veřejného prostoru

Pokračování v úsilí při zlepšování kvality životního prostředí a veřejného prostoru, zejména v oblastech péče o zeleň, čistoty a úklidu, hospodaření s odpady, úspor energií, ochrany proti hluku a kvality ovzduší. Pokračování v rekonstrukci části parku Folimanka. V souladu se společným memorandem MČ Praha 2 a hl. m. Prahy zahájit revitalizaci Karlova náměstí. Alokování investic rovnoměrně do celého veřejného prostoru. V případě plánování nákladnějších úprav parků zohlednit i očekávané náklady na budoucí údržbu. Svěření chodníků a stromořadí v ulicích do správy MČ v případě, že toto bude doprovázeno adekvátním navýšením dotačních prostředků ze strany MHMP. Uplatňování koncepčních postupů posilování nástrojů osvěty a spoluúčasti veřejnosti.

Podrobné rozpracování výše uvedených programových priorit bude obsaženo v Programovém prohlášení RMČ. Programové prohlášení RMČ bude rozpracováno i pro další tematické oblasti, u kterých byla konstatována vysoká míra programové shody jednotlivých stran (bezpečnost, doprava, územní rozvoj, školství, sociální politika, kultura apod.).

Čl. III

Složení a kompetence orgánů městské části Praha 2

1.Smluvní strany se dohodly, že počet členů Rady městské části pro volební období 2014-2018 bude devět, z čehož bude jedna starostka, tři zástupci/zástupkyně starostky, dva členové zastupitelstva – členové RMČ, všichni uvolněni pro výkon funkce. Dále pak tři členové zastupitelstva – členové RMČ, kteří budou neuvolněni pro výkon funkce.

2.Při volbě členů RMČ obsadí ODS tyto funkce: starostka, jeden zástupce starostky a jeden člen zastupitelstva uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva – člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce.

3.Při volbě členů RMČ obsadí TOP 09 tyto funkce: jeden zástupce starostky a jeden člen zastupitelstva uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva – člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce.

4.Při volbě členů RMČ obsadí OSB tyto funkce: jeden zástupce starostky uvolněný pro výkon funkce a jeden člen zastupitelstva – člen RMČ neuvolněný pro výkon funkce.

5.Mimo složení Rady městské části Praha 2 zástupce ODS obsadí funkci uvolněného člena zastupitelstva – předsedy Majetkového výboru.

6.V případě, že z nominovaných funkcí za ODS, TOP 09 a OSB kdokoliv odstoupí, nebo bude odvolán, tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení kandidáty téže smluvní strany, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.Smluvní strany se dohodly na tomto rozložení RMČ a na následujícím rozdělení kompetencí jejích členů:

Starostka ODS

Bezpečnost, podpora podnikání

Zástupce starostky ODS

Životní prostředí, výstavba, územní rozvoj

Zástupkyně starostky TOP 09

Školství, mládež a volnočasové aktivity

Zástupkyně starostky OSB

Bytová politika, prodej majetku

Uvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ ODS

Sociální a zdravotní oblast

Uvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ TOP 09

Správa majetku

Neuvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ ODS

Finance a doprava

Neuvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ TOP 09

Informatika

Neuvolněný člen zastupitelstva – člen RMČ OSB

Kultura

8.Strany se dohodly na ustavení níže uvedených komisí RMČ a jejich předsednictví:

Bezpečnostní komise - ODS

Finanční komise – OSB

Komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu – ODS

Bytová komise – OSB

Kulturní komise – OSB

Majetková komise – TOP 09

Komise rozvoje – ODS

Komise pro informační služby a transparentnost – TOP 09

Sociální komise – ODS

Komise výchovy a vzdělávání – TOP 09

Komise dopravy – ODS

Komise životního prostředí – ODS

Redakční rada Novin Prahy 2 – TOP 09

V případě dohody smluvních stran je možná změna, která bude stvrzena předsedy všech tří zastupitelských klubů.

9.Zastupitelstvo městské části Praha 2 zřizuje dle Zákona o hl. m. Praze Kontrolní a Finanční výbor a dále zřizuje Majetkový výbor. Funkci předsedy Majetkového výboru bude zastávat zástupce ODS. Funkce předsedy Kontrolního a Finančního výboru bude nabídnuta opozičním stranám. Výbory budou mít 15 členů.

Čl. IV

Koaliční spolupráce

1.Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost po celou dobu trvání této smlouvy a budou při prosazování Programového prohlášení RMČ postupovat v Radě i Zastupitelstvu jednotně. Zavazují se spolupracovat na přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat před každým jednáním rady a zastupitelstva.

2.Smluvní strany se zavazují, že při hlasování v radě a zastupitelstvu podpoří přijetí návrhů, kterými bude naplňováno Programové prohlášení a tato koaliční smlouva.

3.Smluvní strany se zavazují postupovat na základě vzájemné dohody při rozhodování o všech návrzích, které označí kterákoli ze smluvních stran jako věc zásadní povahy, pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou či s právními předpisy.

4.Smluvní strany se zavazují při projednávání návrhů v radě a zastupitelstvu respektovat právo každé smluvní strany uplatnit zdůvodněnou výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje této smlouvě a Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem smluvní strany bude další projednání tohoto návrhu přerušeno. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude neprodleně svoláno dohodovací řízení. Důvodem pro svolání dohodovacího řízení je podnět, který kterákoli ze smluvních stran předem označí za zásadní.

5.Účastníci dohodovacího řízení budou určováni předsedy jednotlivých zastupitelských klubů. Povinnými účastníky jsou předkladatel projednávaného materiálu a autor výhrady, která byla podnětem pro zahájení dohodovacího řízení. O dohodovacím řízení bude vždy vyhotoven písemný zápis. Na následujících jednáních rady bude předkladatel podávat informaci o průběhu či výsledku dohodovacího řízení.

6.Starostka a zástupci starostky mají právo v průběhu jednání RMČ navrhnout stažení kteréhokoli materiálu z jednání rady s udáním důvodů, ostatní členové RMČ jsou pak povinni návrh odsouhlasit. Na základě takto staženého materiálu bude neprodleně svoláno dohodovací řízení. Starostka a zástupci starostky se zavazují, že žádost o stažení materiálu neohrozí chod městské části, nepřipustí promlčení zákonných lhůt a nebude obstrukčním nástrojem při plnění Programového prohlášení.

7.Smluvní strany a členové koaličních zastupitelských klubů se zavazují nést před veřejností spoluodpovědnost za společná rozhodnutí a zdržet se případné kritiky před veřejností a ve sdělovacích prostředcích.

Čl. V

Smírčí jednání, ukončení smlouvy

1.Pro případ, že by se jedna strana cítila být jinou stranou poškozována jednáním, které je v rozporu s obsahem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato dohoda založena, nebo cítila potřebu projednat některá zásadní rozhodnutí s další stranou, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti ve smírčí komisi.

2.Jednání smírčí komise povedou za každou smluvní stranu 3 zástupci, pokud nebude dohodnuto jinak. Poměr zástupců smluvních stran bude vždy stejný.

3.O projednání záležitostí a sporů ve smírčí komisi musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou formou prostřednictvím předsedů zastupitelských klubů druhých stran. Ostatní dvě strany jsou povinny se do 7 dnů od přijetí žádosti s žádající stranou sejít ve vzájemně sjednaném termínu za účelem projednání předmětné věci.

4.Z jednání a rozhodnutí smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu nejméně dva členové smírčí komise.

5.Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání nepovedou k dohodě a řešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu vypovědět.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami a je závazná po celé funkční období Zastupitelstva městské části Praha 2, resp. do doby konaní příštích voleb do Zastupitelstva městské části Praha 2.

2.Veškeré změny této dohody, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být učiněny pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

3.Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a vůle vytvořit koalici a býti touto smlouvou osobně vázáni, připojují zastupitelé zvolení za ODS, TOP 09 a OSB svoje podpisy:

ODS

Jana Černochová, Alexandra Udženija, Bohuslav Svoboda, Jan Korseska, Jan Recman, Václav Vondrášek, Jan Vaněk, Eliška Zemanová, Jaroslav Petrásek, Radim Perlín, Lukáš Hes

TOP 09

Jana Duchková, Otto Schwarz, Martin Víšek, Bohuslav Matuška, Marie Truhlářová, Michael Grundler

OSB

Michaela Mazancová, Martin Jírovec, Jaroslav Šolc, Dan Richter, Jana Pospíšilová, Otto Hoffmann

Pozn.: Zastupitelé jsou uvedeni v pořadí podle zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce.


Příloha č. 1: Kontakty na smluvní strany koaliční smlouvy

Kontaktními osobami na smluvní strany koaliční smlouvy jsou předsedové organizací pro Prahu 2 a předsedové zastupitelských klubů Zastupitelstva MČ Praha 2

Kontaktní údaje

Oblastní sdružení ODS Praha 2
Zastoupené: Alexandrou Udženija
Adresa: Mánesova 3, 120 00 Praha 2
Email: os.praha2@ods.cz
Předseda klubu zastupitelů ODS: Jan Korseska

Regionální organizace TOP 09 Praha 2
Zastoupená: Albertem Kubištou
Adresa: Újezd 450/40, 118 00 Praha 1
Email: albert.kubista@pha.top09.cz
Předseda klubu zastupitelů TOP 09: Otto Schwarz

Občané za spokojené bydlení, o.s.
Zastoupení: Martinem Jírovcem
Adresa: Blanická 22/1787, 120 00 Praha 2
Email: Info@osb-praha2.cz
Předseda klubu zastupitelů OSB: Jaroslav Šolc

 

Příloha č. 2: Programové prohlášení Rady městské části Praha 2 pro období 2014-2018

Dodatek č.1 ke Koaliční smlouvě(pozn.: Zastupitelé Duchková, Truhlářová a Schwarz vystoupili z koalice dne 16. března 2015 a následně i z klubu TOP 09.)