6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2

M Ě S T S K Á  Č Á S T  P R A H A  2

6. ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

 starostka městské části Praha 2 svolává

6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 na

 pondělí 7. 3. 2016 v 15:00 hod.

do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20

 

Program:

 

18:00 – 18:30 interpelace občanů městské části

 

 1. k odvolání a volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 2. k postupu při prodeji bytového domu Dittrichova 1943/22 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 3. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 260 stojící na pozemku parc. č. 1056 zaps. na LV 6531 a 6532 k. ú. Nové Město na adrese Na Zderaze 260/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 4. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 901 stojící na pozemku parc. č. 1132 zaps. na LV 14106 a 14107 k. ú. Vinohrady na adrese Sarajevská 901/23 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 5. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 388 stojící na pozemku parc. č. 1285 zaps. na LV 6502 a 6503 k. ú. Nové Město na adrese Rašínovo nábřeží 388/48 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 6. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1462 stojící na pozemku parc. č. 1609 zaps. na LV 14325 a 14326 k. ú. Vinohrady na adrese Kladská 1462/3 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 7. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 238 stojící na pozemku parc. č. 171 zaps. na LV 14195 a 14196 k. ú. Vinohrady na adrese Rumunská 238/36 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 8. k prodeji bytových jednotek v budově č. p. 1748 stojící na pozemku parc. č. 1153/1 zaps. na LV 6627 a 6628 k. ú. Nové Město na adrese Václavská 1748/13 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 9. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 208 stojící na pozemku parc. č. 494 zaps. na LV 14190 a 14191 k. ú. Vinohrady na adrese Vinohradská 208/14 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 10. k prodeji bytové jednotky v budově č. p. 469 stojící na pozemku parc. č. 1844 zaps. na LV 6570 a 6571 k. ú. Nové Město na adrese Lípová 469/2 (Michaela Mazancová, zástupkyně starostky)
 11. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 (Jan Korseska, zástupce starostky)
 12. k přidělení státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 13. k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve věci změny funkčního využití ploch pozemku parc. č. 1313/1, k. ú. Vinohrady, Praha 2 (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 14. k návrhu celoměstsky významné změny III - Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky)
 15. k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. (Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 16. k poskytnutí finančního daru společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů, s. r. o. (Ing. Jaroslav Šolc, člen rady)
 17. k transformaci správy majetku – založení obchodní společnosti (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 18. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 1913/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (Ječná, Malá Štěpánská č. p. 546) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 19. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 2130/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha (Žitná, V tůních č. p. 570) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 20. ke zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek parc. č. 398/2 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (Vocelova, Bělehradská č. p. 474) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 21. ke zřízení služebnosti stezky na pozemek parc. č. 54/6 v k. ú. Vinohrady, obec Praha (Balbínova č. p. 323) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 22. ke zřízení služebnosti stezky na pozemek parc. č. 1039 v k. ú. Nové Město, obec Praha (Myslíkova, Náplavní  č. p. 257) (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 23. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu (Ing. Michael Grundler, zástupce starostky)
 24. k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 (Ing. Alexandra Udženija, zástupkyně starostky)
 25. k dodatkům ke zřizovacím listinám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 26. k dodatkům ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných městskou částí Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 27. k vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 28. ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka)
 29. Interpelace členů zastupitelstva a různé

 

Mgr. Jana Černochová

starostka

 

 Zasedání je veřejné